www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

St04082020

Last update11:43:24

Back Politka Radnice Vyjádření ke komentáři města o protiprávní exekuci

Vyjádření ke komentáři města o protiprávní exekuci

  • PDF

Vážení přátelé,

na radniční vyjádření k ¨včerejšímu rozřezání a odvezení předzahrádky u Fresh Pizzerie u Žáby budu reagovat jen stručně.

Ani Statutární město, ani nikdo jiný nemá právo zabavit cizí majetek. Takovou možnost má dle právních předpisů ČR pouze osoba určená soudním exekučním příkazem. Statutární město vyklidilo předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby na základě rozhodnutí osmi politiků "zvolených před rokem" - radními (právě přítomnými) města. Ti ovšem nenahrazují nezávislý soud. Tím byla dotčena podstata logiky ústavního pořádku.

Vedoucí SVS byla odsouzena za zneužití pravomoci veřejného činitele a za padělání úřední listiny Okresním soudem. Krajský soud rozhodnutí Okresního soudu zrušil, ale ptejme se: "... jak mohl Okresní soud v případě vedoucího úředníka magistrátu města vůbvec takto rozhodnout? Bez důkazů?" Dále se ptejme, jak je možné, že město České Budějovice dlouhá léta nesoutěžilo pojištění města?

Usnesení rady města je skutečně podepsáno primátorem Jurajem Thomou. Výkon usnesení by měl být takový:

1/ usnesení rady města,

2/ žaloba,

3/ rozhodnutí soudu,

4/ exekuce.

Paní Hrušková ovšem zavolala stěhovací firmu, městskou policii a jela vzít právo do svých rukou.

Vyklizení nemá oporu v § 6 Občanského zákoníku. Svépomoc má zabránit poškození práv. "Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit."

V případě předzahrádky šlo o pokojný několikaměsíční stav, nikoli o obranu v ohrožení bezprostředního zásahu do práv. O tom, jestli samosprávný celek může využívat práv občana polemizovat nebudu.

O povolení umístění předzahrádky jsme řádně požádali 4.2. 2012. Město nám dosti pochybným způsobem nejprve užívání veřejného prostranství nepovolilo, následně povolilo. Pak užívání pozemku povolil odbor dopravy a město s námi uzavřelo dohodu o užívání. Pak město povolení zrušilo a rozhodlo o vyklizení. Žádný důvod není.

Veškerou dobu užívání veřejného prostranství jsme řádně platili.

O pravidlech, která mají platit pro všechny stejně, bych mohl psát hodiny. Byl bych rád, kdyby platila alespoň nějaká pravidla.

 

Ladislav Vrabel

 

A nyní vyjádření města:

 

Zdroj: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/na-pravou-miru/stranky/vyklizeni-predzahradky-na-piaristickem-namesti.aspx

 

Vyklizení předzahrádky na Piaristickém náměstí

 

Mají pravidla platit pro všechny stejně?

 

Reakce na nepravdivá tvrzení Ladislava Vrabela zveřejněná v článku "Magistrát dnes ráno ukradl předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby" (zdroj: http://ceske-budejovice.cz/1/2/index.php?option=com_content&view=article&id=1461%3Ajak-pilo-msto-eske-budjovice-o-jednu-pedzahradku&catid=59%3Aradnice&Itemid=910, 1.8.2012, 13.00h)

 

Dnes (1.8.2012) ráno došlo k vyklizení části Piaristického náměstí, na kterém se před domem Hroznová 21 nacházela restaurační letní předzahrádka. Na vyklizení reagoval pan Ladislav Vrabel, zmocněnec společností JUST SALAD a FRESH CZ, článkem "Magistrát dnes ráno ukradl předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby", který umístil na internetových stránkách www.ceske-budejovice.cz a odkaz na něj také na profilu Ceske-Budejovice.cz na facebooku.

 

Vzhledem k tomu, že článek obsahuje celou řadu nepravdivých tvrzení, uvádí tato město České Budějovice na pravou míru.

 

1/ Magistrát předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby neukradl. Pracovníci magistrátu města za přítomnosti notáře, strážníků městské policie a později také příslušníků Policie České republiky vyklidili část Piaristického náměstí v souladu s jednomyslným usnesením rady města 1182/2012 ze dne 19. července 2012. Odvezený majetek je uložen na bezpečném místě a bude jeho vlastníkovi předán, pokud o to požádá.

 

2/ Ladislav Vrabel ve svém článku uvádí, že vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková byla v roce 2004 "odsouzena Okresním soudem za padělání úřední listiny a zneužití pravomoci veřejného činitele". Naráží tak na kauzu, kterou se v odvolacím řízení zabýval Senát Krajského soudu v Českých Budějovicích, jenž rozhodnutí okresního soudu v celém rozsahu zrušil a Vladimíru Hruškovou obžaloby zprostil. Na Vladimíru Hruškovou je tedy na místě pohlížet jako na osobu bezúhonnou a vyjádření Ladislava Vrabela v této věci je naprosto irelevantní.

 

3/ Pod kopií výpisu z usnesení 23. schůze rady města ze dne 19. července 2012 je uvedeno: "Podepsáno primátorem Jurajem Thomou." Výpis jednak není podepsán primátorem Jurajem Thomou a důvod pro vyklizení nezakládá výpis z usnesení rady města, ale její rozhodnutí. Jak je již uvedeno výše, usnesení rady města v této věci bylo jednomyslné.

 

4/ Vyklizení neoprávněně užívané části Piaristického náměstí má oporu v § 6 občanského zákoníku (institut tzv. svépomoci), nejednalo se o exekuci.

 

Zveřejněním článku se Ladislav Vrabel dopustil hrubého zkreslení situace, neboť neuvedl vlastní důvod vyklizení části Piaristického náměstí, tedy že provozovatel předzahrádky užíval veřejný majetek, aniž by s městem České Budějovice měl uzavřenou platnou smlouvu. Pro úplnost proto uvádíme stručnou chronologii sporu, která vedla až k dnešnímu vyklizení.

 

Dne 4. dubna 2012 schválila rada města usnesením 597/2012 "uzavření dohody o zvláštním užívání místní komunikace na umístění letní předzahrádky na Piaristickém náměstí před objektem Hroznová 156/21 v Českých Budějovicích od 5. 4. 2012 konče dnem vydání pravomocného a vykonatelného rozsudku ve věci žaloby na vyklizení, nejdéle do 15. 10. 2012 se společností Fresh CZ s.r.o., IČ 28093208, Hroznová 156/21, České Budějovice". Příslušná dohoda byla uzavřena dne 20. dubna 2012. Jejím předmětem bylo využívání 50 m2 Piaristického náměstí jako letní předzahrádka. Na výslovnou žádost provozovatele byla dohoda sjednána pouze do 9. května 2012 a uživatel měl podle ní zaplatit 10500 korun. Částka vychází z platného Sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice schváleného usnesením rady města číslo 326/2012 ze dne 22. února 2012, kde je stanoven poplatek 10 Kč za 1 m2 plochy za každý i započatý den. Úplata byla zaplacena jednorázově při podpisu dohody.

 

Po uplynutí platnosti první dohody měla být následně uzavřena dohoda na zbývající období, tedy do 15. října. Provozovatel však odmítl přistoupit na podmínky nezbytné pro uzavření dohody. Požadoval uzavření dohody na dobu jednoho měsíce a nestandardní splacení částky za pronájem.

 

Dne 13. června 2012 rada města své usnesení 597/2012 z 4. dubna 2012 s okamžitou platností zrušila. Nejpozději od tohoto dne využíval provozovatel pizzerie prostor na Piaristickém náměstí neoprávněně, což potvrdil i právní rozbor Mgr. Tomáše Rady, který magistrát města obdržel 10. července 2012. Uvádí se v něm, že "provozovatel předzahrádky užívá předmětnou předzahrádku bez právního důvodu", neboť nemá uzavřenou platnou dohodu o zvláštním užívání komunikace. Tím došlo k zásahu do vlastnického práva statutárního města České Budějovice, které pro svůj následný postup schválený radou města 19. července využilo ustanovení § 6 občanského zákoníku a usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. října 2006, sp. zn. 28 Cdo 2940/2005.

 

Magistrát města České Budějovice celkem dvakrát (18.6. a 19.7.) vyzval provozovatele předzahrádky, aby neoprávněně využívaný pozemek vyklidil. Vzhledem k tomu, že se tak ve stanovené lhůtě (26.7.) nestalo, bylo dnes přistoupeno k vyklizení.

 

Město České Budějovice má k dnešnímu dni uzavřeny třicet tři dohody o zvláštním užívání místní komunikace pro účely letní předzahrádky. Všichni provozovatelé přistoupili na smluvní podmínky a souhlasili se standardní úhradou plateb za pronájem pozemku – s jedinou výjimkou, kterou je provozovatel letní předzahrádky u domu Hroznová 21.

 

Město České Budějovice nemůže před protiprávním užíváním veřejného majetku zavírat oči, jakkoliv se v případě dnešního vyklizení části Piaristického náměstí jedná o situaci neobvyklou a budící emoce. Pravidla by však měla platit pro všechny stejně.

Komentářů
psp 2012-08-02 18:23:14

předpokládám, že město si nemůže dovolit nějaký exces. restaurace byla v protiprávním
užívání pozemku a asi bez řádného finančního doprovodu.
nevím čemu se chcete bránit
žalobami a oznámeními.
jste magor a nechť je s vámi jako s takovým naloženo.
jak by k tomu
všemu příšli ti, co řádně platí a mají řádně uzavřené smlouvy?
Anonymní 2012-08-07 13:51:09

Smlouva je ještě ok, ale ono by to chtělo i občas platit ... a ne 2 měsíce neoprávněně
podnikat na cizím :)
Ladislav Vrabel 2012-08-07 14:43:24

To máte špatné informace. Podnikat na cizím a na veřejném prostranství je trochu rozdíl. O
jakých 2 měsících tady píšete? My jsme za prvé podnikali v souladu s Obecně závaznou
vyhláškou města 2/2010, což jsem městu oznamoval již v květnu a za druhé nemáme
nezaplacený ani den.
tojefuk 2012-08-02 23:20:23

Nedostal povolení a stejnak tam tu zahrádku nechal, co je k tomu třeba dodávat?

To už rovnou
může někdo zorat náměstí, zasázet tam brambory a pak už bude následovat jen
několikaměsíční pokojný stav než brambory vyrostou, během kterého přece k žádnému
poškození (již zoraného a osázeného) náměstí nedojde...
Jirka 2012-08-07 20:21:00

Pisete nesmysly. Existuje Vyhlaska Mesta o spusobu vyuziti verejnich prostranstvi!
Vyjádření ke komentáři města o protiprávní exekuci
Viagra koupit 2014-09-26 01:06:45

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."